top of page

Pravidla internetového obchodu 

§ 1
Předběžná ustanovení

Internetový obchod Anatex Pro, dostupný na https://www.anatex.pro, provozuje Piotr Malesa, podnikající pod názvem AnatexPro, zapsaný v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti (CEIDG) vedeném odpovědným ministrem pro ekonomiku, NIP 8911411485, REGON 910914833

§ 2
Definice

Spotřebitel - fyzická osoba uzavírající s Prodávajícím v rámci Obchodu smlouvu, jejíž předmět přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností. 

2. Prodávající - fyzická osoba podnikající pod jménem AnatexPro, zapsaná v Centrálním registru a informacích o ekonomické činnosti (CEIDG) vedeném ministrem příslušným pro hospodářství, NIP 8911411485, REGON 910914833
Zákazník – jakýkoli subjekt, který nakupuje prostřednictvím obchodu.
Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, které zvláštní zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, provozující svým jménem podnikatelskou činnost, která využívá Obchod.
Obchod – internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese https://www.anatex.pro
Smlouva na dálku - smlouva uzavřená se Zákazníkem v rámci organizovaného systému pro uzavírání smluv na dálku (jako součást Obchodu), bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do výše. a to včetně okamžiku uzavření smlouvy.
Řád - tento Řád obchodu.
Objednávka – Zákazníkovo prohlášení o záměru podané prostřednictvím objednávkového formuláře a zaměřené přímo na uzavření Smlouvy o prodeji Produktu nebo Produktů s Prodávajícím.
Účet - účet zákazníka v Obchodě, shromažďuje údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o Objednávkách, které zadal v Obchodě.
Registrační formulář – formulář dostupný v Obchodě, který vám umožní vytvořit Účet.
Objednávkový formulář – interaktivní formulář dostupný v Obchodě, který umožňuje zadat Objednávku, zejména přidáním Produktů do košíku a upřesněním podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
Košík - prvek softwaru Obchodu, ve kterém jsou viditelné Produkty vybrané Zákazníkem k nákupu a dále je možné zjišťovat a upravovat údaje objednávky, zejména množství produktů.
Produkt - movitá věc/služba dostupná v Obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
Prodejní smlouva – smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu. Kupní smlouvou se také rozumí - podle vlastností Produktu - smlouva o poskytování služeb a smlouva o konkrétním díle.

§ 3
Kontaktujte Obchod

Adresa prodávajícího: Sędziin-Kolonia 49 87-706
E-mailová adresa prodávajícího: anatexpro@gmail.com
Telefonní číslo prodejce: +48519653803
Zákazník může komunikovat s prodávajícím pomocí adres a telefonních čísel uvedených v tomto odstavci.
Zákazník může s prodávajícím komunikovat telefonicky v době od 9:00 do 17:00

§ 4
Technické požadavky

Chcete-li používat Obchod, včetně procházení sortimentu Obchodu a zadávání objednávek Produktů, jsou nutné následující:
koncové zařízení s přístupem k internetu a webovým prohlížečem 
aktivní e-mailový účet (e-mail)

§ 5
Obecná informace

Prodávající v maximální míře povolené zákonem nenese odpovědnost za narušení, včetně přerušení fungování Obchodu, způsobené vyšší mocí, neoprávněným jednáním třetích stran nebo nekompatibilitou Internetového obchodu s technickou infrastrukturou Zákazníka.
Procházení sortimentu obchodu nevyžaduje vytvoření účtu. Objednávání Produktů v sortimentu Obchodu Zákazníkem je možné buď po vytvoření Účtu v souladu s ustanovením § 6 Pravidel nebo poskytnutím nezbytných osobních a adresních údajů umožňujících provedení Objednávky bez vytvoření Účtu.
Ceny uvedené v Obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou hrubé.

§ 6
Nastavení účtu v obchodě

Chcete-li nastavit účet v obchodě, musíte vyplnit registrační formulář Wix  https://pl.wix.com/about/terms-of-use
Zřízení účtu na webu je zdarma.
Přihlášení do Účtu se provádí zadáním přihlašovacího jména a hesla stanoveného při registraci
Zákazník může kdykoli bez udání důvodu a bez jakýchkoli poplatků smazat Účet zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu, zejména e-mailem nebo písemně na adresy uvedené v § 3.

§ 7
Pravidla pro zadání objednávky

Chcete-li zadat objednávku, prosím:  
Přihlaste se do obchodu Store 
vyberte produkt, který je předmětem objednávky, a poté klikněte na tlačítko „Přidat do košíku“ 
Vyplňte údaje příjemce a adresu, na kterou má být produkt doručen, vyberte typ zásilky (způsob doručení Produktu), zadejte fakturační údaje, pokud se liší od údajů příjemce Objednávky,
klikněte na tlačítko "Objednat a zaplatit"/klikněte na tlačítko "Objednat a zaplatit" a objednávku potvrďte kliknutím na odkaz zaslaný v e-mailu,
zvolte jeden z dostupných způsobů platby a v závislosti na způsobu platby uhraďte objednávku ve stanovené lhůtě, s výhradou § 8 bod 3.

§ 8
Nabízené způsoby doručení a platby

Zákazník může využít následující způsoby doručení nebo vyzvednutí objednaného Produktu:
Doručení kurýrem
Osobní odběr možný na adrese: Fabryczna 1 Dobre 88-210 Kujawsko-Pomorskie Polsko
Zákazník může využít následující způsoby platby:
Dobírka
Elektronické platby
Platba kreditní kartou.
Podrobné informace o způsobech doručení a přijatelných způsobech platby naleznete na webu Obchodu.

§ 9
Uzavření kupní smlouvy

K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník provede objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s § 7 Pravidel.
Po zadání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň Objednávku akceptuje k realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci probíhá zasláním příslušného e-mailu Zákazníkovi Prodávajícím na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky, která obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o obdržení objednávky. Objednávka a její přijetí k realizaci a potvrzení uzavření Kupní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu zákazníkem je mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.
Pokud si zákazník vybere:  
platba bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platbou platební kartou, je Zákazník povinen provést platbu do jedné hodiny od zadání objednávky - jinak bude objednávka stornována.
platba v hotovosti při osobním odběru zásilky, platbu je zákazník povinen provést při převzetí zásilky 
Pokud Zákazník zvolil jiný způsob doručení než osobní odběr, bude Produkt Prodávajícím odeslán ve lhůtě uvedené v jeho popisu (s výhradou odstavce 5 tohoto odstavce), a to způsobem, který Zákazník zvolil při zadávání Objednávky. . 
A V případě objednání Produktů s různými dodacími lhůtami je termínem dodání nejdelší daný termín.
V případě objednávky Produktů s různými dodacími lhůtami má Zákazník možnost požádat o dodání Produktů po částech nebo dodání všech Produktů po dokončení celé objednávky.
Počátek lhůty dodání Produktu Zákazníkovi se počítá takto:
Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet Prodávajícího.
1. Pokud se Zákazník rozhodne vyzvednout Produkt osobně, bude Produkt připraven k vyzvednutí Zákazníkem ve lhůtě uvedené v popisu Produktu. O připravenosti Produktu k odběru bude Zákazník dodatečně informován Prodávajícím zasláním příslušného e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky.
2. V případě objednání Produktů s různými termíny připravenosti k odběru má Zákazník možnost odběru Produktů po částech (dle jejich připravenosti k odběru) nebo vyzvednutí všech Produktů po dokončení celé objednávky.
3. Počátek doby připravenosti Produktu k odběru Zákazníkem se počítá takto:
Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet Prodávajícího.
Zvolí-li Zákazník hotovost při převzetí - ode dne uzavření Kupní smlouvy.
4. Dodání produktu probíhá v Polsku a zemích uvedených v možnostech mezinárodní dopravy  
5. Dodání Produktu Zákazníkovi je splatné, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou Zákazníkovi uvedeny na webových stránkách Internetového obchodu v záložce „Náklady na doručení“ a při zadávání objednávky, včetně případů, kdy Zákazník projeví svou vůli být vázán Prodejem. Dohoda._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_
6. Osobní odběr Produktu Zákazníkem je zdarma. 

§ 10
Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta uvedená v odst. 1 písm. 1 začíná dodáním Produktu Spotřebiteli nebo jím určené osobě jiné než dopravce.
V případě smlouvy, která zahrnuje mnoho produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech, datum uvedené v části 1 běží od dodání poslední položky, šarže nebo dílu.
V případě Smlouvy, která spočívá v pravidelném doručování Produktů na dobu určitou (předplatné), je datum uvedené v odst. 1 běží od převzetí první věci.
Spotřebitel může odstoupit od smlouvy zasláním prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy stačí, aby Spotřebitel zaslal své vyjádření před uplynutím této lhůty.

Vyúčtování je možné zaslat elektronicky zasláním vyjádření na e-mailovou adresu prodávajícího nebo podáním vyjádření na webových stránkách prodávajícího - kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v § 3. Vyjádření lze podat také na formuláři, vzoru který je přílohou č. 1 těchto Pravidel a přílohou zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, není však povinný.

§ 11
Reklamace a záruka

Prodejní smlouva se vztahuje na nové produkty.

V případě vady zboží zakoupeného u prodávajícího má zákazník právo na reklamaci na základě ustanovení o záruce v občanském zákoníku. 

    Stížnost zasílejte e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu anatexpro@gmail.com
Doporučuje se, aby stížnost obsahovala mimo jiné: stručný popis vady, okolnosti (včetně data) jejího výskytu, údaje o tom, kdo reklamaci Zákazník podává, a požadavek Zákazníka v souvislosti s vadou zboží. 
Zboží vrácené v rámci reklamačního řízení zašlete na adresu uvedenou v § 3 tohoto řádu

Pokud byla na Produkt poskytnuta záruka, budou informace o něm, stejně jako jeho obsah, zahrnuty v popisu Produktu v Obchodě. 

§ 12
Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací

Podrobné informace o možnosti spotřebitele využít způsoby mimosoudního vyřizování stížností a nápravy  a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na úřadech a na webových stránkách obce (obec). spotřebitelští ombudsmani, společenské organizace, mezi jejichž úkoly zákonná ustanovení patří ochrana spotřebitele, vojvodské inspektoráty obchodní inspekce a na následujících internetových adresách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Spotřebitel má následující vzorové možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování stížností a vymáhání reklamací:
Spotřebitel je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud uvedený v čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 148, v platném znění) s žádostí o řešení sporu ze smlouvy uzavřené s prodávajícím._cc781905-5cde-3194-bb3b - 136bad5cf58d_
Spotřebitel je oprávněn se obrátit na oblastního inspektora obchodní inspekce v souladu s čl. 36 zákona ze dne 15. 12. 2000 o obchodní inspekci (Sbírka zákonů z roku 2014, bod 148, ve znění pozdějších předpisů) se žádostí o zahájení mediačního řízení ve věci smírného řešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_
Spotřebitel může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi ním a prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (obecního) ombudsmana spotřebitelů nebo sociální organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů).

§ 13
Osobní údaje v Internetovém obchodě

Správcem osobních údajů zákazníků shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je Wix.com https://pl.wix.com/about/terms-of-use
Osobní údaje zákazníků shromážděné správcem prostřednictvím internetového obchodu jsou shromažďovány za účelem realizace kupní smlouvy, a pokud zákazník souhlasí, také pro marketingové účely.
Příjemci osobních údajů zákazníků internetového obchodu mohou být:  
V případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod se způsobem doručení poštou nebo kurýrem, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému přepravci nebo zprostředkovateli provádějícímu přepravu na žádost Správce.
V případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá elektronické platby nebo platební kartu, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě.
4. Zákazník má právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu.
5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených v Pravidlech nezbytných k uzavření kupní smlouvy má za následek nemožnost uzavření této smlouvy. 

§ 14
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v polštině.
2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Řád z důležitých důvodů, to znamená: změny zákona, změny způsobu platby a dodání - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivní implementaci ustanovení tohoto Řádu. Prodávající informuje Zákazníka o jakékoli změně nejméně 7 dní předem.
3. V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; zákon o poskytování elektronických služeb; zákon o právech spotřebitele, zákon o ochraně osobních údajů. 
4. Zákazník má právo využít mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a vymáhání reklamací. Za tímto účelem může podat stížnost prostřednictvím online platformy EU ODR dostupné na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Předpisy založené na Polském právu

bottom of page